Γεωτεχνική Μελέτη

Η Προένταση – Γεωτεχνική αποτελεί τμήμα της Προένταση με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών υπηρεσιών, που εμπίπτουν στα επιστημονικά αντικείμενα της Τεχνικής Γεωλογίας, της Γεωτεχνικής Μηχανικής και της διαχείρισης και προστασίας του Περιβάλλοντος. Η εταιρία διαθέτει μελετητικά πτυχία στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών 20, 21 (τάξη Β’) και 27.

Proentasi-Geo

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση γεωτεχνικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών μελετών καθώς και υπηρεσιών  συμβούλου και επίβλεψης σε τεχνικά έργα.

Αναλυτικότερα :

  • Μελέτες προστασίας κατασκευών από φυσικούς κινδύνους (πλημμύρες, κατολισθήσεις)
  • Γεωτεχνικές μελέτες θεμελιώσεων
  • Γεωερευνητικές εργασίες
  • Γεωλογικές μελέτες τεχνικών έργων (επιφανειακών & υπόγειων)
  • Εξειδικευμένες γεωλογικές χαρτογραφήσεις
  • Μελέτες – εκθέσεις γεωλογικής καταλληλότητας
  • Μελέτες αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων
  • Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τεχνικών έργων
  • Μελέτες εφαρμογών γεωθερμίας

Περισσότερες Υπηρεσίες

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Στατική Μελέτη

Επίβλεψη

Κατασκευή

Διαχείριση Κατασκευής Έργου

Η/Μ Μελέτες

Ενεργειακά

Γεωτεχνική Μελέτη

Λοιπές Υπηρεσίες Μηχανικού

Προένταση – Γεώργιος Σαπιρίδης & Συνεργάτες, Σκοπού 4, 40 Εκκλησιές, 54636, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, T: +30 2310 249 641, F: +30 2310 214 476, E: info@proentasi.gr